Internationalisering

Verslag: Howest International Day

– English text below –

Donderdag 27 april 2017 werd tijdens de Howest International Day de interesse bij de studenten opgewekt om te studeren of een stage te volgen in het buitenland. Het evenement ging door in de gotische Howest campus Sint-Jorisstraat te Brugge. We kregen de kans om voorafgaand uit een ruime keuze aan lezingen en workshops te kiezen. Mijn keuze ging uit naar de volgende sessies: “Handel! Maar dan eerlijk” door Oxfam Wereldwinkel, “The U.S. Experience: Studying and Internships in the U.S.” door Fulbright/Education USA en “Presenting Chestnut Hill College, USA as a study abroad option” door Jacqueline Reien. Als laatste was er ook nog een info moment met onze International Business Management Coördinator Ellen Taylor. De sessies waren beknopt en er waren voldoende pauzes voorzien.

Handel! Maar dan eerlijk

Tijdens de eerste sessie ging het vooral over de oneerlijk handel van dagelijkse grondstoffen zoals koffie en suiker. De vraag naar deze goederen is gigantisch groot in het noorden. De boeren in het zuiden zijn de enigste die deze grondstoffen kunnen kweken. Logischerwijs zouden zij dus makkelijk rijk kunnen worden. Niets is minder waar. Tussen de grote vraag en het kleine aanbod zitten enkele ondernemingen met dominante machtsposities. Door de jaren heen hebben deze bedrijven de kleinere bedrijven opgeslorpt. Sommigen zijn zelfs rijker geworden dan de ontwikkelende landen zelf. Hierdoor hebben ze een politieke invloed op de internationale handelsregels waardoor ze nog groter en nog rijker kunnen worden. Door deze monopolie van handel worden boeren onder druk gezet om tegen lage lonen en onmenselijke omstandigheden massa’s te produceren.

Tijdens de lezing werd ook het protectionisme aangekaart. Hier gaan we onze eigen bedrijven en lonen beschermen tegen handel uit het buitenland. Invoerheffingen maken het moeilijk voor buitenlandse handelaars om onze markt te bereiken. Oxfam zou deze muren willen afbreken omdat er nergens een bewijs is dat de lage loon concurrentie zou leiden tot minder jobs bij ons. Wanneer Spanje en Portugal toe trad tot de EU, was er enkel een stijging van inkomsten bij deze landen en nergens een daling. Oxfam wil eerlijke handel gereguleerd door overheden om zo welvaart te creëren voor iedereen.

Ik denk dat de idealistische visie van Oxfam gegrond is, maar ook bijzonder moeilijk tot stand te brengen is. Het zou enkel werken indien iedereen er aan mee doet. Een kleine groep wordt al snel benadeeld tegenover de oneerlijke concurrenten. Waardoor ze dan terug de neiging zouden krijgen om over te schakelen op de traditionele manieren. Ik heb er nooit bij stil gestaan dat protectionisme de omstandigheden in het buitenland nog erger maakten. De druk wordt er nog groter door, lonen zakken nog meer, jobs verdwijnen enz.

The U.S. Experience: Studying and Internships in the U.S.

Tijdens deze sessie vertelden twee internationale studenten uit Amerika en Frankrijk hoe het is om in het buitenland te studeren. Ze brachten ook onze verschillen en gelijkenissen met het Amerikaans systeem en de Amerikaanse bevolking aan bod. De meeste scholen zijn privé maar ze hebben een gelijkaardig systeem die werkt met credits in plaats van studiepunten. Een undergraduate study (bachelor’s degree) duurt 4 jaar, een graduate study (master’s degree) 2-3 jaar en een Ph.D. 5 of meer jaar. Daar is het ook normaal dat je eerst de lessen voorbereid en de lessen gebruikt om te discussiëren en na te denken. Iets wat bij ons nog niet vaak genoeg gebeurd.

De Amerikaan is over het algemeen een vriendelijk volk die altijd met een ‘smile’ rondloopt. In tegenstelling met ons, gaan zij dikwijls anderen begroeten en vragen hoe het met je gaat. Ze leven ook aan een sneller tempo. Lunch pauzes gebeuren vaak met collega’s en moeten ook gehaast gebeuren. Er wordt tijdens de lunch vaak nog over het werk gepraat. Door de stad spurten met een koffie beker is een normale zaak. Ze leven ook in een enorm groot land met zeer veel diversiteit. Naar schatting zou de blanke bevolking tegen 2035 nog maar 50% deel uitmaken van de totale bevolking. Je gaat er ook niet zomaar even van New York City naar California. Dat is hetzelfde alsof wij even naar Rusland zouden gaan. Ze gaven ook aan dat wij dikwijls een verkeerd beeld hebben de Amerikanen door de stereotypes die ons gevoed worden via de media.

Ik was sterk onder de indruk hoe zo’n jongen mensen zo’n goede presentatie vol zelfvertrouwen konden geven aan onze grote groep. Ik kan alleen maar denken dat ze door de internationalisering van hun studies zich nog beter zelf kunnen ontwikkelen hebben.

Presenting Chestnut Hill College, U.S.A. as a study abroad option

De presentatie van de Chestnut Hill College in Philadelphia overtuigde mij nog meer om de kans te wagen in de U.S.A. een semester te studeren. Jacqueline Reien verkocht haar product bijzonder goed. Ze informeerde ons eerst over de streek waar de school zich bevindt en dan de cultuur die leeft in de school.

Deze prachtige school licht vlakbij Fairmount Park, een van de grootste Amerikaanse parken. Het plan op hun flyer van de school lijkt wel op een all-in 5 sterren hotel. Je bent 20 minuten verwijderd van downtown Philadelphia en relatief dichtbij de kust van Atlantic City én New York City!

Wat nog meer bijzonder is aan deze school is dat ze werken met kleine klassen. De relatie tussen lector en student is er zeer belangrijk, net zoals bij ons. Grote groepen zijn groepjes van 15 studenten. Ze willen interactie met de studenten en willen dat ze kritisch nadenken. Ze gaan je niet pamperen, maar elke vraag wordt beantwoord. Er wordt verwacht dat je zelf initiatief neemt en zelfstandig werkt.

Howest Internationalisering

Bij de laatste sessie gaf International Business Management Coördinator Ellen Taylor nog wat praktische info omtrent de Erasmus-studies en studies buiten Europa. Er was ook een live Skype conversatie met een marketing student die in Spanje studeert.

Niet iedereen kan zomaar genieten van deze buitenlandse studies. Er is een selectie proces en je moet je voldoende informeren vooraleer je er aan begint. Het spreekt voor zich dat de motivatie moet aanwezig zijn bij de student met de juiste attitude. Voor een school in Washington D.C. is er ook een score vereist waar je gemiddeld 70% moet behaald hebben door gans je opleiding.

Ik heb de twee U.S.A.info sessies bewust gekozen omdat ik vroeger al eens van plan was om een tijdje in Amerika te verblijven. Mijn internationaal paspoort ligt immers al klaar. Nu zou ik mijn situatie samen met mijn studies kunnen combineren in Amerika, een unieke kans om iets bijzonder ongewoon te doen en nog meer te groeien in het bedrijfsleven.

Report: Howest International Day

During the Howest International Day on Thursday 27th April 2017 students aroused their interest to study or follow an internship abroad. The event took place in the gothic styled campus Sint-Jorisstraat in Bruges. We were given the chance to select from a wide variety of seminars and workshops. I chose the following sessions: “Handel! Maar dan eerlijk” by Oxfam Wereldwinkel, “The U.S. Experience: Studying and Internships in the U.S.” by Fulbright/Education USA and “Presenting Chestnut Hill College, USA as a study abroad option” by Jacqueline Reien. At the very end there was one more information session with our International Business Management Coordinator Ellen Taylor. All of the sessions took about an hour with plenty of breaks in-between.

Fair Trade

During the first session,  they mainly talked about the unfair trade of our daily goods, like coffee and sugar. There is a very high demand for these goods in the North. Farmers in the South are the only ones who can cultivate these goods. One could think that these farmers would easily become rich, however, sadly this is not the case. Between this high demand and small supply, there are a few dominant corporations. These businesses have become much stronger throughout the years by buying the smaller ones. Some of them then became richer than the governments of their countries. This results in them having more power and more political influence. This monopoly of trade creates a lot of pressure on the farmers, pushing them to work at low wages and in unfair circumstances to produce a greater crop yield.

During the seminar, protectionism was also discussed. Countries can defend their native businesses by charging import taxes from foreign companies. This makes it very difficult for farmers to reach the global market. Oxfam would like to see these walls broken down. According to them, there is no proof that this low wage competition causes jobs to disappear in our own countries. When Spain and Portugal joined the EU, there was only an increase of the wages in those countries. Oxfam wants to see fair trade regulated by the governments to create better welfare for all people.

I think that this idealistic view of Oxfam is well-meant, but very tough to implement. It could only work if everyone works together. A small group has a big disadvantage against the larger competitors. This would only cause them to fall back into the traditional ways. I had never considered that protectionism has made the circumstances even worse abroad. The pressure is even higher, wages are being lowered and more jobs disappear.

The U.S. Experience: Studying and Internships in the U.S.

During this session two students from America and France told us of their experiences studying abroad. They covered our differences and similarities with the American people and their educational system. Most of the schools there are private but they have a similar system that works with credits instead of student points. An undergraduate study (Bachelor’s degree) takes 4 years, a graduate study (Master’s degree) 2-3 years and a Ph.D. 5 or more years. Over there, it is considered normal to study before you go to class and use the time in class to discuss the topics with other students. Something that we should perhaps do more often.

The typical American is usually very friendly and is always smiling. They often greet one another, unlike us. They have a fast paced life. During their quick lunch breaks, they often talk about work. Most of them rush through the cities with their cup of coffee. They live in a very big country with a lot of variety. By 2035, the Caucasian population will only make up 50% of the total population. Travelling from New York City to California is like going from France to Russia. They mentioned we often have a wrong image of the American people because of the all the stereotypes that we are being fed by the media.

I was truly impressed by these young students’ presentation. They were very confident and gave a clear presentation. I suppose that these international studies have made them who they are now.

Presenting Chestnut Hill College, U.S.A. as a study abroad option

The presentation about the Chestnut Hill College in Philadelphia further convinced me to take the opportunity to study in the U.S.A. Jacqueline Reien sold her product very well. She informed us about the area in which the school is located, and about the culture that thrives within their college.

This lovely school is right next to one of the biggest American parks, Fairmount Park. When you look at the map on the flyer, it looks like an all-in 5 star hotel! You’re only 20 minutes away from downtown Philadelphia and relatively close to the coast of Atlantic City and also New York City.

The fact that they work with small classes is also very special. The relationship between student and professor is very important, just like in our school. The biggest groups comprise of only 15 students. They want to create an interaction with the students and make them think critically. They will not nurture you, but they will answer every question you have. They expect you to take initiative and work independently.

Howest International

In the last session, International Business Management Coordinator Ellen Taylor gave us some more practical information about the Erasmus studies and also studying outside of Europe. We also had a live Skype conversation with a marketing student who is studying in Spain.

Not everyone can benefit from these studies abroad. There is a selection process you have to go through and you must be well informed before you start this process. It’s obvious that you need to show your motivation and you have to have the right attitude. For one of the colleges in Washington D.C., you also need to have an average of 70% throughout all of your studies.

I deliberately chose these two seminars about the U.S.A. because I had previously planned to live in America. This time I would be able to combine my studies and live in the States at the same time. A unique chance to do something extraordinary.